BUNDELEN VAN KRACHTEN

De landbouwsector staat voor een groot aantal vraagstukken en uitdagingen. Het is voor geen enkele organisatie of agrarisch bedrijf mogelijk om dit alleen op te lossen. Dat geldt ook voor de landbouwsector in Regio Foodvalley. Bundeling van krachten is nodig om hier stappen te maken voor een betere toekomst van landbouw in onze regio.

De vraagstukken zijn groots. Tegelijkertijd gaat het om wat we in de werkelijkheid gaan realiseren. Een masterplan is nodig, maar om stappen te kunnen zetten is moed en creativiteit nodig. Maar vooral de wil om tot oplossingen te komen door intensieve samenwerking. Landbouwnetwerk Salentein heeft tot doel deze samenwerkingsbeweging voor de agrofoodsector te versnellen. We zijn de motor voor de toekomst van landbouw in Regio Foodvalley.

REGIO FOODVALLEY PAKT AAN

De hele wereld kijkt naar de Regio Foodvalley. En dat is niet voor niets. Binnen onze regio hebben wij een uitstekende voedingsbodem om samen te innoveren en landbouw toekomstbestendig te maken. 

De aanwezigheid van onder andere kennisinstituten en bedrijven agrofoodsector van wereldfaam maakt de regio bijzonder. Maar de regio heeft uiteraard ook uitdagingen:

 • Jonge boeren hebben een nieuw perspectief nodig om bedrijven te kunnen voortzetten.
 • De primaire agrarische sector in de regio heeft het structureel moeilijk.
 • De bedreiging van de sector heeft ook gevolgen voor de positie van de hele keten en omgevingskwaliteit van het gebied.
 • Agrarische bedrijven produceren veel meer dan nodig is voor eigen lokale afzet.
 • Gemeenschappelijke (middel)lange termijnvisie ontbreekt: onzekerheid bij de agrarische ondernemers over de toekomst (wel of niet investeren en hoe dan?)
 • De verdiensten van de agrariërs zijn te laag, terwijl grote innovaties nodig zijn.
 • Agrariërs ervaren weinig bewegingsruimte (door afhankelijkheid van andere partijen en lage verdienste).
 • Deel van de agrarische bedrijven gaat stoppen. Het is nodig om dit te faciliteren.
 • We willen verpaupering voorkomen: goede bestemmingen vinden voor de vrijgekomen gronden en bedrijven.

Om samen deze uitdagingen aan te gaan is door de samenwerkende partijen in Foodvalley gewerkt aan een nieuwe Strategische Agenda 2020-2025. Deze heeft twee prioritaire thema’s:

 • Landbouwtransitie en vitaal platteland
 • Voedig voor een gezond leven.

Binnen die twee thema’s zoekt het Landbouwnetwerk Salentein samen met uiteenlopende partners en de boeren zelf naar oplossingen, wij ondersteunen, initiëren projecten en zorgen voor de nodige kennisoverdracht voor een goede toekomst van vitale en gezonde landbouw in de Regio Foodvalley.

TRENDS EN ONTWIKKELING

Trends en ontwikkelingen die Landbouwnetwerk Salentein onderscheid in de Regio Foodvalley zijn:

 • De geweldige technologische ontwikkelingen op alle vlakken.
 • De globalisering en internationalisering.
 • De groeiende wereldbevolking: er is steeds meer voedsel nodig.
 • De bulkproductie van voedsel in lagelonenlanden: neerwaartse druk op prijzen.
 • De steeds hogere eisen aan het voedsel: productie is duurder geworden.
 • De sterke afname biodiversiteit, toenemende bodemverschraling en vervuiling.
 • De schaarste aan energie, water en grondstoffen.
 • De maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn en natuur bij agrarische productie.
 • De overheid: herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Deze trends en ontwikkelingen heeft Landbouwnetwerk Salentein samengevat in 6 actuele thema’s waaronder samen met uiteenlopende partners verschillende projecten worden geïnitieerd. Via deze projecten wil het Landbouwnetwerk boeren ondersteunen met hun onderneming, zodat men met vertrouwen de toekomst in kan kijken.